Prawo pracy jest dla ochrony pracowników

Prawo pracy reguluje stosunki prawne między pracownikami a pracodawcami. Prawo pracy określa obowiązki i prawa pracowników, jak również pracodawców. Prawo pracy jest ustanowione w celu ochrony pracowników przed naruszeniami ze strony pracodawców i zapewnienia im sprawiedliwych warunków pracy. Prawo pracy ma na celu także zapewnienie pracodawcom prawa do zarządzania przedsiębiorstwem i zatrudnianiem pracowników.

Co obejmuje prawo pracy

Prawo pracy obejmuje takie kwestie, jak:

  1. Umowy o pracę (rodzaje umów, warunki pracy, aneksy do umów, itp.);
  1. Wynagrodzenie — prawo pracy reguluje wysokość wynagrodzenia, jakie pracownik może otrzymać za swoją pracę. Przepisy te określają także, jakie dodatki mogą być naliczane pracownikom oraz jakie są ich prawa w przypadku naruszenia przez pracodawcę tych przepisów.
  1. Czas pracy (wymiar czasu pracy, elastyczne formy czasu pracy, nadgodziny, itp.);
  1. Przerwy w pracy (przerwy na posiłki, przerwy na odpoczynek, itp.);
  1. Urlopy (urlopy wypoczynkowe, urlopy rodzicielskie, itp.);
  1. Zwolnienia lekarskie (zwolnienia na chorobę, zwolnienia na macierzyństwo, itp.);
  1. Świadczenia pracownicze (ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia socjalne, świadczenia emerytalne, itp.);
  1. Przepisy BHP (szkolenia BHP, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, kary za naruszenie przepisów BHP, itp.);
  1. Kodeks pracy (prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, roszczenia pracownicze, odpowiedzialność pracownicza, itp.);
  1. Sądy pracy (skargi pracownicze, roszczenia pracownicze, postępowanie przed sądami pracy, itp.).

Urlop macierzyński w prawie pracy

Obowiązek wypłacania wynagrodzenia pracownicom na urlopie macierzyńskim uregulowany jest w art. 183 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim jest uprawniona do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy o pracę. Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o kwotę przysługującej pracodawcy na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne. Niestety zdarza się, że pracodawca błędnie uważa, że w przypadku, gdy pracownica jest na urlopie macierzyńskim, jest ona obowiązana do wykonywania pracy zdalnej. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie płaci wówczas wynagrodzenia w pełnej wysokości. W takiej sytuacji pracownica ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Może także złożyć pozew o odszkodowanie.

Kiedy i w jakiej ilości przysługuje pracownikowi wolne

Przepisy prawa pracy określają, że pracownikowi przysługuje wolne od pracy w wymiarze co najmniej 24 godziny w tygodniu, w tym, co najmniej 11 godzin w ciągu doby. Wolne od pracy przysługuje także w święta wymienione w kalendarzu. Pracownikowi przysługują także tzw. dni wolne od pracy, które nie są świętami, ale są dniami wolnymi od pracy, takimi jak Boże Narodzenie i Wielkanoc. Pracownikowi przysługuje także urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 20 dni roboczych w roku.